exclusive disjunction

exclusive disjunction là gì? Ý nghĩa của từ exclusive disjunction phép tuyển loại

  • exclusive disjunction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ exclusive disjunction là gì ?
  • exclusive disjunction là gì trong toán học ?
  • exclusive disjunction dịch
  • exclusive disjunction dictionary
  • exclusive disjunction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ exclusive disjunction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ exclusive disjunction trong toán học
  • exclusive disjunction tiếng việt là gì ?
  • What is exclusive disjunction in english ?