excitation energy

excitation energy là gì? Ý nghĩa của từ excitation energy năng lượng kích thích

  • excitation energy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ excitation energy là gì ?
  • excitation energy là gì trong toán học ?
  • excitation energy dịch
  • excitation energy dictionary
  • excitation energy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ excitation energy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ excitation energy trong toán học
  • excitation energy tiếng việt là gì ?
  • What is excitation energy in english ?