excess

excess là gì? Ý nghĩa của từ excess (cái, số) dư, số thừa; tk. độ nhọn

  • excess là gì ?

  • Ý nghĩa của từ excess là gì ?
  • excess là gì trong toán học ?
  • excess dịch
  • excess dictionary
  • excess là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ excess trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ excess trong toán học
  • excess tiếng việt là gì ?
  • What is excess in english ?