exactness

exactness là gì? Ý nghĩa của từ exactness [tính, độ] chính xác, tính đúng đắn, tính khớp

  • exactness là gì ?

  • Ý nghĩa của từ exactness là gì ?
  • exactness là gì trong toán học ?
  • exactness dịch
  • exactness dictionary
  • exactness là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ exactness trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ exactness trong toán học
  • exactness tiếng việt là gì ?
  • What is exactness in english ?