exact sequence

exact sequence là gì? Ý nghĩa của từ exact sequence dãy khớp

  • exact sequence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ exact sequence là gì ?
  • exact sequence là gì trong toán học ?
  • exact sequence dịch
  • exact sequence dictionary
  • exact sequence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ exact sequence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ exact sequence trong toán học
  • exact sequence tiếng việt là gì ?
  • What is exact sequence in english ?