event

event là gì? Ý nghĩa của từ event sự kiện; xs. ;tk. biến cố

  • event là gì ?

  • Ý nghĩa của từ event là gì ?
  • event là gì trong toán học ?
  • event dịch
  • event dictionary
  • event là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ event trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ event trong toán học
  • event tiếng việt là gì ?
  • What is event in english ?