evaluate

evaluate là gì? Ý nghĩa của từ evaluate đánh giá, ước lượng, tính biểu thị

  • evaluate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ evaluate là gì ?
  • evaluate là gì trong toán học ?
  • evaluate dịch
  • evaluate dictionary
  • evaluate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ evaluate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ evaluate trong toán học
  • evaluate tiếng việt là gì ?
  • What is evaluate in english ?