error signal

error signal là gì? Ý nghĩa của từ error signal tín hiệu sai

  • error signal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ error signal là gì ?
  • error signal là gì trong toán học ?
  • error signal dịch
  • error signal dictionary
  • error signal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ error signal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ error signal trong toán học
  • error signal tiếng việt là gì ?
  • What is error signal in english ?