error-correcting code

error-correcting code là gì? Ý nghĩa của từ error-correcting code mã phát hiện sai

  • error-correcting code là gì ?

  • Ý nghĩa của từ error-correcting code là gì ?
  • error-correcting code là gì trong toán học ?
  • error-correcting code dịch
  • error-correcting code dictionary
  • error-correcting code là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ error-correcting code trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ error-correcting code trong toán học
  • error-correcting code tiếng việt là gì ?
  • What is error-correcting code in english ?