equivalent representation

equivalent representation là gì? Ý nghĩa của từ equivalent representation biểu diễn tương đương

  • equivalent representation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ equivalent representation là gì ?
  • equivalent representation là gì trong toán học ?
  • equivalent representation dịch
  • equivalent representation dictionary
  • equivalent representation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ equivalent representation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ equivalent representation trong toán học
  • equivalent representation tiếng việt là gì ?
  • What is equivalent representation in english ?