equation of time

equation of time là gì? Ý nghĩa của từ equation of time phương trình thời gian

  • equation of time là gì ?

  • Ý nghĩa của từ equation of time là gì ?
  • equation of time là gì trong toán học ?
  • equation of time dịch
  • equation of time dictionary
  • equation of time là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ equation of time trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ equation of time trong toán học
  • equation of time tiếng việt là gì ?
  • What is equation of time in english ?