envelope

envelope là gì? Ý nghĩa của từ envelope sự méo bao hình

  • envelope là gì ?

  • Ý nghĩa của từ envelope là gì ?
  • envelope là gì trong toán học ?
  • envelope dịch
  • envelope dictionary
  • envelope là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ envelope trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ envelope trong toán học
  • envelope tiếng việt là gì ?
  • What is envelope in english ?