emission

emission là gì? Ý nghĩa của từ emission sự truyền, sự phát hành(tiền tệ), sự phát xạ(khí)

  • emission là gì ?

  • Ý nghĩa của từ emission là gì ?
  • emission là gì trong toán học ?
  • emission dịch
  • emission dictionary
  • emission là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ emission trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ emission trong toán học
  • emission tiếng việt là gì ?
  • What is emission in english ?