emigration process

emigration process là gì? Ý nghĩa của từ emigration process quá trình di dân

  • emigration process là gì ?

  • Ý nghĩa của từ emigration process là gì ?
  • emigration process là gì trong toán học ?
  • emigration process dịch
  • emigration process dictionary
  • emigration process là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ emigration process trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ emigration process trong toán học
  • emigration process tiếng việt là gì ?
  • What is emigration process in english ?