emigration

emigration là gì? Ý nghĩa của từ emigration sự di cư, sự du trú, sự di dân

  • emigration là gì ?

  • Ý nghĩa của từ emigration là gì ?
  • emigration là gì trong toán học ?
  • emigration dịch
  • emigration dictionary
  • emigration là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ emigration trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ emigration trong toán học
  • emigration tiếng việt là gì ?
  • What is emigration in english ?