embedding

embedding là gì? Ý nghĩa của từ embedding phép nhúng

  • embedding là gì ?

  • Ý nghĩa của từ embedding là gì ?
  • embedding là gì trong toán học ?
  • embedding dịch
  • embedding dictionary
  • embedding là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ embedding trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ embedding trong toán học
  • embedding tiếng việt là gì ?
  • What is embedding in english ?