embeddability

embeddability là gì? Ý nghĩa của từ embeddability tính nhúng được

  • embeddability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ embeddability là gì ?
  • embeddability là gì trong toán học ?
  • embeddability dịch
  • embeddability dictionary
  • embeddability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ embeddability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ embeddability trong toán học
  • embeddability tiếng việt là gì ?
  • What is embeddability in english ?