elevate

elevate là gì? Ý nghĩa của từ elevate đưa lên, nâng lên

  • elevate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ elevate là gì ?
  • elevate là gì trong toán học ?
  • elevate dịch
  • elevate dictionary
  • elevate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ elevate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ elevate trong toán học
  • elevate tiếng việt là gì ?
  • What is elevate in english ?