electric(al)

electric(al) là gì? Ý nghĩa của từ electric(al) vl.điện

  • electric(al) là gì ?

  • Ý nghĩa của từ electric(al) là gì ?
  • electric(al) là gì trong toán học ?
  • electric(al) dịch
  • electric(al) dictionary
  • electric(al) là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ electric(al) trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ electric(al) trong toán học
  • electric(al) tiếng việt là gì ?
  • What is electric(al) in english ?