elastic modulus

elastic modulus là gì? Ý nghĩa của từ elastic modulus Cơ.môđun đàn hồi

  • elastic modulus là gì ?

  • Ý nghĩa của từ elastic modulus là gì ?
  • elastic modulus là gì trong toán học ?
  • elastic modulus dịch
  • elastic modulus dictionary
  • elastic modulus là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ elastic modulus trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ elastic modulus trong toán học
  • elastic modulus tiếng việt là gì ?
  • What is elastic modulus in english ?