effectiveness

effectiveness là gì? Ý nghĩa của từ effectiveness tính hữu hiệu, tính hiệu quả

  • effectiveness là gì ?

  • Ý nghĩa của từ effectiveness là gì ?
  • effectiveness là gì trong toán học ?
  • effectiveness dịch
  • effectiveness dictionary
  • effectiveness là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ effectiveness trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ effectiveness trong toán học
  • effectiveness tiếng việt là gì ?
  • What is effectiveness in english ?