effective evaluation

effective evaluation là gì? Ý nghĩa của từ effective evaluation log.sự đánh giá có hiệu quả

  • effective evaluation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ effective evaluation là gì ?
  • effective evaluation là gì trong toán học ?
  • effective evaluation dịch
  • effective evaluation dictionary
  • effective evaluation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ effective evaluation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ effective evaluation trong toán học
  • effective evaluation tiếng việt là gì ?
  • What is effective evaluation in english ?