effective cycle

effective cycle là gì? Ý nghĩa của từ effective cycle đs.chu trình hữu hiệu

  • effective cycle là gì ?

  • Ý nghĩa của từ effective cycle là gì ?
  • effective cycle là gì trong toán học ?
  • effective cycle dịch
  • effective cycle dictionary
  • effective cycle là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ effective cycle trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ effective cycle trong toán học
  • effective cycle tiếng việt là gì ?
  • What is effective cycle in english ?