eddy viscosity

eddy viscosity là gì? Ý nghĩa của từ eddy viscosity độ nhớt xoáy

  • eddy viscosity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ eddy viscosity là gì ?
  • eddy viscosity là gì trong toán học ?
  • eddy viscosity dịch
  • eddy viscosity dictionary
  • eddy viscosity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ eddy viscosity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ eddy viscosity trong toán học
  • eddy viscosity tiếng việt là gì ?
  • What is eddy viscosity in english ?