eddy

eddy là gì? Ý nghĩa của từ eddy vl.xoáy, chuyển động xoáy

  • eddy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ eddy là gì ?
  • eddy là gì trong toán học ?
  • eddy dịch
  • eddy dictionary
  • eddy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ eddy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ eddy trong toán học
  • eddy tiếng việt là gì ?
  • What is eddy in english ?