economy

economy là gì? Ý nghĩa của từ economy nền kinh tế

  • economy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ economy là gì ?
  • economy là gì trong toán học ?
  • economy dịch
  • economy dictionary
  • economy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ economy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ economy trong toán học
  • economy tiếng việt là gì ?
  • What is economy in english ?