ecliptic

ecliptic là gì? Ý nghĩa của từ ecliptic tv.(đường) hoàng đạo; mặt phẳng hoàng đạo || (thuộc) hoàng đạo

  • ecliptic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ecliptic là gì ?
  • ecliptic là gì trong toán học ?
  • ecliptic dịch
  • ecliptic dictionary
  • ecliptic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ecliptic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ecliptic trong toán học
  • ecliptic tiếng việt là gì ?
  • What is ecliptic in english ?