dynamics

dynamics là gì? Ý nghĩa của từ dynamics đông lực học

  • dynamics là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dynamics là gì ?
  • dynamics là gì trong toán học ?
  • dynamics dịch
  • dynamics dictionary
  • dynamics là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dynamics trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dynamics trong toán học
  • dynamics tiếng việt là gì ?
  • What is dynamics in english ?