dynamic viscosity

dynamic viscosity là gì? Ý nghĩa của từ dynamic viscosity độ nhớt động lực

  • dynamic viscosity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dynamic viscosity là gì ?
  • dynamic viscosity là gì trong toán học ?
  • dynamic viscosity dịch
  • dynamic viscosity dictionary
  • dynamic viscosity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dynamic viscosity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dynamic viscosity trong toán học
  • dynamic viscosity tiếng việt là gì ?
  • What is dynamic viscosity in english ?