duty

duty là gì? Ý nghĩa của từ duty nghĩa vụ, nhiệm vụ

  • duty là gì ?

  • Ý nghĩa của từ duty là gì ?
  • duty là gì trong toán học ?
  • duty dịch
  • duty dictionary
  • duty là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ duty trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ duty trong toán học
  • duty tiếng việt là gì ?
  • What is duty in english ?