duration

duration là gì? Ý nghĩa của từ duration khoảng thời gian

  • duration là gì ?

  • Ý nghĩa của từ duration là gì ?
  • duration là gì trong toán học ?
  • duration dịch
  • duration dictionary
  • duration là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ duration trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ duration trong toán học
  • duration tiếng việt là gì ?
  • What is duration in english ?