duodecagon

duodecagon là gì? Ý nghĩa của từ duodecagon hình mười hai cạnh

  • duodecagon là gì ?

  • Ý nghĩa của từ duodecagon là gì ?
  • duodecagon là gì trong toán học ?
  • duodecagon dịch
  • duodecagon dictionary
  • duodecagon là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ duodecagon trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ duodecagon trong toán học
  • duodecagon tiếng việt là gì ?
  • What is duodecagon in english ?