dummy variable

dummy variable là gì? Ý nghĩa của từ dummy variable biến giả

  • dummy variable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dummy variable là gì ?
  • dummy variable là gì trong toán học ?
  • dummy variable dịch
  • dummy variable dictionary
  • dummy variable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dummy variable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dummy variable trong toán học
  • dummy variable tiếng việt là gì ?
  • What is dummy variable in english ?