ductility

ductility là gì? Ý nghĩa của từ ductility tính dẻo, tính kéo sợi được

  • ductility là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ductility là gì ?
  • ductility là gì trong toán học ?
  • ductility dịch
  • ductility dictionary
  • ductility là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ductility trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ductility trong toán học
  • ductility tiếng việt là gì ?
  • What is ductility in english ?