ductile

ductile là gì? Ý nghĩa của từ ductile Cơ.dẻo, kéo thành sợi được

  • ductile là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ductile là gì ?
  • ductile là gì trong toán học ?
  • ductile dịch
  • ductile dictionary
  • ductile là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ductile trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ductile trong toán học
  • ductile tiếng việt là gì ?
  • What is ductile in english ?