drum

drum là gì? Ý nghĩa của từ drum cái trống, hình trụ, màng tròn

  • drum là gì ?

  • Ý nghĩa của từ drum là gì ?
  • drum là gì trong toán học ?
  • drum dịch
  • drum dictionary
  • drum là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ drum trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ drum trong toán học
  • drum tiếng việt là gì ?
  • What is drum in english ?