drum computer

drum computer là gì? Ý nghĩa của từ drum computer máy tính có trống từ (tính)

  • drum computer là gì ?

  • Ý nghĩa của từ drum computer là gì ?
  • drum computer là gì trong toán học ?
  • drum computer dịch
  • drum computer dictionary
  • drum computer là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ drum computer trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ drum computer trong toán học
  • drum computer tiếng việt là gì ?
  • What is drum computer in english ?