drriving shaft

drriving shaft là gì? Ý nghĩa của từ drriving shaft trục chỉnh

  • drriving shaft là gì ?

  • Ý nghĩa của từ drriving shaft là gì ?
  • drriving shaft là gì trong toán học ?
  • drriving shaft dịch
  • drriving shaft dictionary
  • drriving shaft là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ drriving shaft trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ drriving shaft trong toán học
  • drriving shaft tiếng việt là gì ?
  • What is drriving shaft in english ?