drop

drop là gì? Ý nghĩa của từ drop kt.sự giảm thấp(giá cả); vl. giọt || nhỏ giọt; rơi xuống

  • drop là gì ?

  • Ý nghĩa của từ drop là gì ?
  • drop là gì trong toán học ?
  • drop dịch
  • drop dictionary
  • drop là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ drop trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ drop trong toán học
  • drop tiếng việt là gì ?
  • What is drop in english ?