drive

drive là gì? Ý nghĩa của từ drive Cơ.điều khiển,lái,sự chuyển động

  • drive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ drive là gì ?
  • drive là gì trong toán học ?
  • drive dịch
  • drive dictionary
  • drive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ drive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ drive trong toán học
  • drive tiếng việt là gì ?
  • What is drive in english ?