drift

drift là gì? Ý nghĩa của từ drift sự trôi, sự rời, kéo theo

  • drift là gì ?

  • Ý nghĩa của từ drift là gì ?
  • drift là gì trong toán học ?
  • drift dịch
  • drift dictionary
  • drift là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ drift trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ drift trong toán học
  • drift tiếng việt là gì ?
  • What is drift in english ?