draught

draught là gì? Ý nghĩa của từ draught trch.trò chơi cờ đam

  • draught là gì ?

  • Ý nghĩa của từ draught là gì ?
  • draught là gì trong toán học ?
  • draught dịch
  • draught dictionary
  • draught là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ draught trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ draught trong toán học
  • draught tiếng việt là gì ?
  • What is draught in english ?