draft

draft là gì? Ý nghĩa của từ draft đồ án, kế hoạch, bản vẽ || phác thảo

  • draft là gì ?

  • Ý nghĩa của từ draft là gì ?
  • draft là gì trong toán học ?
  • draft dịch
  • draft dictionary
  • draft là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ draft trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ draft trong toán học
  • draft tiếng việt là gì ?
  • What is draft in english ?