downwarrd bias

downwarrd bias là gì? Ý nghĩa của từ downwarrd bias tk.chệch xuống dưới, chệch thấp đi

  • downwarrd bias là gì ?

  • Ý nghĩa của từ downwarrd bias là gì ?
  • downwarrd bias là gì trong toán học ?
  • downwarrd bias dịch
  • downwarrd bias dictionary
  • downwarrd bias là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ downwarrd bias trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ downwarrd bias trong toán học
  • downwarrd bias tiếng việt là gì ?
  • What is downwarrd bias in english ?