dominant strategy

dominant strategy là gì? Ý nghĩa của từ dominant strategy chiến lược khống chế

  • dominant strategy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dominant strategy là gì ?
  • dominant strategy là gì trong toán học ?
  • dominant strategy dịch
  • dominant strategy dictionary
  • dominant strategy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dominant strategy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dominant strategy trong toán học
  • dominant strategy tiếng việt là gì ?
  • What is dominant strategy in english ?