dominant function

dominant function là gì? Ý nghĩa của từ dominant function hàm số trội

  • dominant function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dominant function là gì ?
  • dominant function là gì trong toán học ?
  • dominant function dịch
  • dominant function dictionary
  • dominant function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dominant function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dominant function trong toán học
  • dominant function tiếng việt là gì ?
  • What is dominant function in english ?