dominance

dominance là gì? Ý nghĩa của từ dominance sự trội, tính ưu thế

  • dominance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ dominance là gì ?
  • dominance là gì trong toán học ?
  • dominance dịch
  • dominance dictionary
  • dominance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ dominance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ dominance trong toán học
  • dominance tiếng việt là gì ?
  • What is dominance in english ?