divisor

divisor là gì? Ý nghĩa của từ divisor số chia, ước số; mt. bộ chia

  • divisor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ divisor là gì ?
  • divisor là gì trong toán học ?
  • divisor dịch
  • divisor dictionary
  • divisor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ divisor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ divisor trong toán học
  • divisor tiếng việt là gì ?
  • What is divisor in english ?