diverging wave

diverging wave là gì? Ý nghĩa của từ diverging wave sóng phân kỳ

  • diverging wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diverging wave là gì ?
  • diverging wave là gì trong toán học ?
  • diverging wave dịch
  • diverging wave dictionary
  • diverging wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diverging wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diverging wave trong toán học
  • diverging wave tiếng việt là gì ?
  • What is diverging wave in english ?