diverging lens

diverging lens là gì? Ý nghĩa của từ diverging lens thấu kính hội tụ

  • diverging lens là gì ?

  • Ý nghĩa của từ diverging lens là gì ?
  • diverging lens là gì trong toán học ?
  • diverging lens dịch
  • diverging lens dictionary
  • diverging lens là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ diverging lens trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ diverging lens trong toán học
  • diverging lens tiếng việt là gì ?
  • What is diverging lens in english ?